Sambuddhe Verse

Than bode day Prayer

(in Phonetics)

1. Than bode day, a 'hta we 'thin sa, Dwa da 'thin sa, tha 'ha, tha 'kay.

2. Pyin sa, 'tha ta, tha 'ha tha 'ni, Nama 'mi, thi da, tha ma han.

3. 'A pa kar, wa lu kar, 'kin kar, A'nanda, Nade bu tan, zi nan.

4. Tay than, da 'min sa, than 'kin sa, Araye na, Namma ma han.

5. Nama kara, Nu ba way na, hate dwor, tha bay, oo pa da way.

6. A 'nay kar, un da ra ya 'pi, wi nan 'than tu, 'A thay tha taw.